29/12/2020
Vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2020, tại Phòng B.109, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức toạ đàm “Chia sẻ kinh nghiệm trong việc bổ sung và cập nhật chương trình đào tạo bậc sau đại học”.