13/03/2015
8h, ngày 12 tháng 3 năm 2015 tại phòng D201 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM đã diễn ra buổi bảo vệ luận án tiến sĩ ngành CNDVBC&CNDVLS của NCS Đào Tuấn Hậu với đề tài "VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỜI KỲ ĐỔI MỚI".