Thông báo v/v điểm chuẩn, phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 63 /TB-HĐTS-SĐH Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 11 năm 2017


THÔNG BÁO
Về việc điểm chuẩn, phúc khảo
Kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2017


1. Điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học
Bậc cao học:
- Môn cơ bản, cơ sở đạt 5/10 điểm trở lên;
- Môn ngoại ngữ đạt 50/100 điểm trở lên.
2. Phúc khảo
Hội đồng Tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG-HCM nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn từ ngày 14/11/2017 đến 30/11/2017 (không giải quyết trường hợp nộp đơn trễ hạn).
Thí sinh điền đầy đủ thông tin vào Đơn xin phúc khảo (tại đây) và nộp về Phòng Sau đại học.
Kết quả phúc khảo sẽ được niêm yết tại Phòng Sau đại học vào ngày 15/12/2017./.

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
- Thí sinh dự thi;  ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC  - Lưu: SĐH, HC-TH.

(Đã ký)

Trưởng phòng Sau đại học
   PGS.TS. Trần Thị Mai
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.