Chương trình học bổng Tiến sĩ tại ĐH New South Wales Australia HK Thu 2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

-----------------------------

Số:  410/XHNV-HTQT- PTDAQT

V/v  Chương trình học bổng Tiến sĩ tại ĐH  New South Wales học kỳ Thu 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 7  năm 2015

 

Kính gửi: Các Đơn vị

 

Nhà trường thông báo đến các Đơn vị thông tin về chương trình học bổng Tiến sĩ tại ĐH New South Wales Australia  Học kỳ Thu 2016 như sau:

Đây là chương trình học bổng Tiến sĩ do ĐH New South Wales tài trợ – Campus tại Canberra, Australia dành cho ứng viên đến từ các trường là thành viên của KoSASA.

Ứng viên sẽ được tài trợ học phí là 35,000 đô/năm, sinh hoạt phí khoảng 27,000 đô/năm cho 03 năm học tập tại Canberra, Úc và chi phí ổn định ban đầu là 1,000 đô Úc.

Ứng viên phải chọn đề tài và người hướng dẫn trước khi đăng ký chương trình, thông tin chi tiết vui lòng truy cập website: http://sas.unsw.adfa.edu.au/rsu/research/index.html#

Hồ sơ dự tuyển: (Tất cả hồ sơ đều viết bằng tiếng Anh)  

- Đơn đăng ký điền đầy đủ thông tin (điểm GPA, điểm TOEFL, nghề nghiệp, kinh nghiệm nghiên cứu,…)

- Bản điểm học tập.

- Kế hoạch học tập/ nghiên cứu đề tài hoặc đề cương nghiên cứu đề tài.

- Thư chấp nhận hướng dẫn của GS tại UNSW.

- 03 thư giới thiệu

- Giấy xác nhận công tác (bản dịch tiếng Anh)

Hạn chót nộp hồ sơ và công văn đề cử từ đơn vị về Cô Hiền Thương - Phòng HTQT-PTDAQT là ngày 05/10/2015.

Nhà trường đề nghị các Đơn vị thông báo rộng rãi thông tin này để cán bộ, giảng viên có quan tâm đăng ký tham dự.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT

TL.HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT

(Đã ký)

 ThS. Bàng Anh Tuấn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.