I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể

- Chi bộ Sau đại học

- Công đoàn Sau đại học

2. Chính quyền

- Trưởng phòng 

- Phó Trưởng phòng 

- Chuyên viên


II. NHÂN SỰ

Phòng Sau đại học gồm 08 cán bộ: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 05 chuyên viên. Cụ thể như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Công việc phụ trách

1

TS. Trần Văn Thắng

Trưởng phòng

tvthang09
@hcmussh.edu.vn

Phụ trách chung.

2

TS. Nguyễn Thị Thuỳ Duyên

Phó Trưởng phòng

duyenussh@hcmussh.edu.vn

Phụ trách nghiên cứu sinh, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

3

ThS. Phạm Trường Thọ

Phó Trưởng phòng

truongtho204
@hcmussh.edu.vn

Phụ trách cao học, tuyển sinh, môn chung, website, phần mềm.

4

ThS. Lê Thị Phương Thu

Chuyên viên

lethiphuongthu
@hcmussh.edu.vn

Quản lý nghiên cứu sinh các ngành: CNDVBC&CNDVLS, Dân tộc học, Khảo cổ học, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Ngôn ngữ Nga, Quản lý giáo dục, Quản lý tài nguyên và môi trường, Triết học, Văn hoá học, Xã hội học; tuyển sinh nghiên cứu sinh.

 5
ThS. Nguyễn Hoàng Huy Hạnh
Chuyên viên chính
 huyhanh
@hcmussh.edu.vn
Quản lý phần mềm, môn chung, học bổng, Tuyển sinh cao học.
  6
 ThS.Trần Hương Thảo
 Chuyên viên 
 tranhuongthao
@hcmussh.edu.vn
Quản lý nghiên cứu sinh các ngành: Lý luận văn học, Ngôn ngữ học, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, Văn học Việt Nam, dự bị tiến sị; thanh quyết toán nội bộ.

7

CN. Lê Quốc Khiêm

Chuyên viên

lequockhiem
@hcmussh.edu.vn

Quản lý thời khoá biểu, thống kê tín chỉ, quyết toán tài chính, quản lý điểm, theo dõi học phí, theo dõi quyết toán tài chính của Khoa/Bộ môn, quản lý và phát bằng tốt nghiệp.

8

ThS. Huỳnh Tuấn Khanh

Chuyên viên

huynhtuankhanh
@hcmussh.edu.vn

Quản lý cao học các ngành:Châu Á học, Công tác xã hội, Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Quản lý giáo dục, Văn hóa học, Việt Nam học, Xã hội học, Quan hệ Quốc tế, Đô thị học; đảm bảo chất lượng.

9

ThS. Cù Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

thuy81283
@hcmussh.edu.vn

Quản lý cao học các ngành:Chủ nghĩa xã hội khoa học, Dân tộc học, Địa lý học, Khảo cổ học, Khoa học thông tin thư viện, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Quản lý tài nguyên và môi trường, Triết học, Văn học nước ngoài, Văn học Việt Nam, Hán Nôm, Lý luận văn học, văn thư lưu trữ.

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.