GIỚI THIỆU CHUNG
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đầy đủ: Phòng Sau đại học
- Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Phòng B.109, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 39 100 221 – Số nội bộ: 121
- Email: saudaihoc@hcmussh.edu.vn
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
2.1. Chức năng
Phòng Sau đại học có chức năng tham mưu cho Nhà trường xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lí các hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường theo qui chế đào tạo do Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh ban hành.
2.2. Nhiệm vụ
- Tham mưu cho Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo sau đại học, chuẩn hóa và quản lý đào tạo sau đại học theo chuẩn quốc gia và quốc tế;
- Tư vấn cho các đơn vị trong Trường xây dựng đề án mở ngành đào tạo bậc cao học và nghiên cứu sinh; tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo theo mô hình tiên tiến, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội trong nước và yêu cầu hội nhập khu vực, quốc tế.
- Tổ chức tuyển sinh sau đại học, bảo vệ luận văn/luận án, môn chung sau đại học, chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học.
- Quản lý hồ sơ học viên, quản lý học vụ và văn bằng tốt nghiệp bậc sau đại học.
III. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU
Là một phòng chức năng của Nhà trường, Phòng Sau đại học có vai trò quan trọng trong công tác tham mưu cho Nhà trường và là cầu nối giữa Nhà trường với các đơn vị trong Trường thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Thực hiện chức năng trên, phòng Sau đại học có Tầm nhìn, Sứ mạng và Mục tiêu như sau:
1. Tầm nhìn:
Phòng Sau đại học là bộ phận quan trọng của Trường ĐH KHXH&NV trong chiến lược phát triển mô hình trường đại học nghiên cứu trong hệ thống ĐHQG-HCM, theo mô hình hiện đại của đại học châu Á, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học về lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn.
2. Sứ mạng:
Là trung tâm quản lý đào tạo sau đại học chất lượng cao, tạo ra những công trình NCKH tiêu biểu về KHXH&NV.
Cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao và có bản sắc riêng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cho cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam; đóng góp chiến lược cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.
Đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đại học tự chủ, tiêu biểu về môi trường tự do học thuật về KHXH&NV.
3. Mục tiêu:
Giai đoạn 2016-2020, Phòng Sau đại học có nhiệm vụ tạo những đột phá chiến lược về quản trị đại học, về phát triển nguồn lực, về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hóa đại học.

IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2005

Bằng khen Bộ Giáo dục

444/QĐ/BGD&ĐT, ngày 27 tháng 01 năm 2005

2005

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

1578 QĐ/TTg, ngày 20 tháng 11 năm 2007

2006

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

630 QĐ/TTg, ngày 18 tháng 04 năm 2006

2006

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 196/ĐHQG, ngày 10 tháng 3 năm 2006

2006

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 822/QĐ-ĐHQG- TĐKT, ngày 26 tháng 9 năm 2006

2007

Tập thể lao động xuất sắc

 

QĐ số 932/QĐ-ĐHQG, ngày 25 tháng 9 năm 2007

2008

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1028/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 26 tháng 9 năm 2008

2009

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1117/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 22 tháng 9 năm 2009

2009

Huân chương lao động hạng Ba

QĐ số 1959/QĐCTN, ngày 11 tháng 12 năm 2009.

2010

Danh hiệu Điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010 của Đại học quốc gia TP, HCM.

 

Quyết định số 1087/QĐ-ĐHQG- TCCB, ngày 24 tháng 9 năm 2010.

2010

Tập thể lao động xuất săc

 

QĐ số 351/QĐTCHC, ngày 15 tháng 10 năm 2010

2011

Tập thể lao động xuất sắc

 

QĐ số 1124/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 08 tháng 11 năm 2011

2012

Tập thể lao động xuất sắc

 

QĐ số 477/QĐ-XHNV-TCCB, ngày 23 tháng 08 năm 2012

2012

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2011- 2012,

 

QĐ số 969/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 12 tháng 09 năm 2012

2013

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2012- 2013,

 

QĐ số 957/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày12 tháng 08 năm 2013

2013

Bằng khen của ĐHQG; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2010-2011-năm học 2011-2012

QĐ số 507/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 13 tháng 05 năm 2013

2014

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2013- 2014,

 

QĐ số 1108/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 9 tháng 10 năm 2014

2014

Bằng khen của ĐHQG; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2012-2013 đến năm học 2013-2014

QĐ số 1110/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 9 tháng 10 năm 2014

2015

Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014- 2015

 

QĐ số 1645/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.